وبلاگ

حسابداری سود و زیان حاصل ازتسعیر ارز صادرات

image
تازه های آموزشی - 1400/09/14

حسابداری سود و زیان حاصل ازتسعیر ارز صادرات

 درخصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت میشوداگرطبق مستندات احرازگرددامرصادرات تحقق یافته ووجه حاصل ازصادرات طبق مدارک به ریال دریافت شده و درحسابهای مربوطه دردفاتر نیز به ریال ثبت شده تسعیر ارز دراین موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ارزی یا ریالی بودن فروشهای صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی امکان پذیراست.

حسابداری سود و زیان حاصل ازتسعیر ارز صادرات

حسابداری سود و زیان حاصل ازتسعیر ارز صادرات

 درخصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت میشوداگرطبق مستندات احرازگرددامرصادرات تحقق یافته ووجه حاصل ازصادرات طبق مدارک به ریال دریافت شده و درحسابهای مربوطه دردفاتر نیز به ریال ثبت شده تسعیر ارز دراین موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ارزی یا ریالی بودن فروشهای صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی امکان پذیراست.

درخصوص فروشهای صادراتی که وجه ان بصورت ارزی دریافت میشود اگرصادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع یا مبادله ای ازجمله نرخ مندرج در پروانه صادرات در دفاتر ثبت کنند لیکن درتاریخ تسویه یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزدصرافی مورد تایید بانک مرکزی برای تسعیر ارز حاصله استفاده میکنند دراین حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزدصرافی موردتایید بانک مرکزی درتاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادراتی تلقی و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی بانک مرکزی در تاریخ اولیه وتاریخهای بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار میگیرد.

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک